Pobieranie i instalacja Open Rails

Aplikację symulatora pobieramy ze strony: openrails.org.

Ważne jest aby pobrać wersję stabilną.

Symulator instalujemy postępując zgodnie ze wskazówkami instalatora. Zaleca się zainstalowanie symulatora na innej partycji dysku, niż tej gdzie mamy zainstalowany system komputera. W razie awarii systemu nie stracimy naszych tras i taboru.

Po zakończeniu instalacji otrzymujemy folder symulatora z następującą zawartością:

Jak widzimy, nie jest to jeszcze kompletny symulator. Zawiera on co prawda pliki wykonawcze i pliki konfiguracyjne ale nie ma w nim jeszcze folderów najbardziej nas interesujących t.j. naszych tras i taboru oraz dwóch ważnych folderów: GLOBAL i SOUND.

Folder GLOBAL zawiera w podfolderach:
SHAPES – pliki kształtów (.s) torów, dróg i innych, wspólnych dla symulatora,
TEXTURES – pliki tekstur do powyższych plików kształtu (.ace). W folderze tym znajduje się również ważny plik tsection.dat, w którym znajduje się katalog wszystkich kształtów torów i dróg używanych w naszych trasach. Brak jakiegoś wpisu jest najczęstszą przyczyną błędnego działania tras. Dla wszystkich polskich tras powinien być to plik tsection.dat Build 2.13 PL ze strony TS Studio. Najczęściej jest on zawarty w instalkach tras.

Folder SOUND jest głównym folderem dźwięków i zawiera zestaw głównych dźwięków dla wszystkich tras i niektórych dźwięków taboru.

Instalacja tras oraz taboru

Dla polskiej wersji symulatora OR powstaje dedykowany tabor. Pobieramy go na przykład ze strony: or.trainsim.pl . Na stronie tej znajdują się również linki do pobrania niektórych tras. Instalki tras oraz taboru występują najczęściej w postaci archiwów RAR, ZIP lub 7z.

W pełni zainstalowany symulator powinien zawierać dodatkowe foldery, pokazane na poniższym rysunku:

W folderze ROUTES umieszczamy wszystkie nasze trasy wypakowane z pobranych archiwów. Foldery TRACK_B, TRACK_K, TRACK_T itp zawierają dodatkowe pliki kształtów torów, nasypów i tuneli występujących w trasach i występują zależnie od potrzeb trasy. Folder TRAINS zawiera dwa podfoldery: CONSIST – zawierający pliki składów pociągów (.con), TRAINSET – zawierający podfoldery z taborem.

Poniżej przykładowe archiwum z trasą:

Archiwum zawiera omawiane wyżej foldery, które wklejamy poprzez przeciągnięcie do naszego folderu głównego – Open Rails. Inne trasy mogą mieć poszczególne foldery umieszczane w oddzielnych archiwach. Mogą też nie zawierać folderu z taborem, który wtedy pobieramy oddzielnie.

Jeżeli instalujemy następną trasę zawierającą takie same foldery, to je po prostu nad-pisujemy.

Unikniemy wtedy błędów polegających na przeoczeniu jakiegoś elementu. Folder GLOBAL przeważnie powtarza się (w przypadku tras polskich) i nie musimy go nadpisywać za każdym razem.

Niektóre instalki tras w folderze GLOBAL mają umieszczone pliki starego MsTS’a, których OR „nie widzi i nie czyta”, więc są całkowicie zbędne. Folder GLOBAL powinien wyglądać tak jak na powyższym zdjęciu.

Jeżeli chcemy zainstalować trasy zagraniczne, działające na innym zestawie torów, dróg oraz
wymagających innego pliku tsection, to musimy założyć nowy katalog dla przykładu „Open Rails USA”, który powinien zawierać tylko foldery:

Nie musimy tutaj dokonywać ponownej instalacji OR, i żeby symulator „widział” trasy oraz tabor musimy w zakładce symulatora Options/Content, w oknie głównym, wprowadzić odpowiednie foldery z innymi trasami oraz dedykowanym dla nich taborem.

Instalowanie taboru wygląda podobnie. Wklejamy poprzez przeciągnięcie z archiwum do folderu Trains.

Zaleca się instalowanie taboru ze strony or.trainsim.pl, który jest ujednolicony pod kątem uniknięcia błędów działania samego taboru jak i Timetable.

W tym przypadku przeciągamy i nadpisujemy folder Trains, który zawiera dwa podfoldery:

Podobnie jak z umieszczaniem poszczególnych folderów z lokomotywami oraz wagonami postępujemy z archiwami o nazwie „common.inc_XXX” gdzie także całą zawartość nadpisujemy, poprzez przeciągnięcie folderu Trains.

Jeżeli archiwa z taborem są inaczej skonfigurowane to musimy wtedy ręcznie umieszczać poszczególne składniki archiwum w odpowiednich folderach. Jest to metoda żmudna i mogąca być przyczyną wielu błędów poprzez opuszczenie któregoś ze składników, szczególnie w folderach: common.cab, common.inc, common.snd.

Opisany powyżej sposób instalacji symulatora Open Rails i jego poszczególnych składników działa bez zarzutów, zajmując jednocześnie mniej przestrzeni na dysku. Wyeliminowana jest też konieczność dublowania potężnego katalogu Global, w przypadku oddzielnego instalowania polskich tras.

Dla tras brytyjskich, włoskich, francuskich czy czeskich tworzymy oddzielne katalogi z ich integralnymi globalami oraz taborem.

Podczas instalowania Timetable należy sprawdzić czy mamy wymagany dla danego rozkładu tabor oraz czy nazwy plików .con są zgodne z tym co jest wpisane w plikach Timetable.

Zawartość folderu ROUTES

Na powyższym zdjęciu pokazano zawartość folderu ROUTES, a poniżej pokazano zawartość typowego folderu trasy:

Folder zawiera następujące podfoldery z których omówię tylko najważniejsze:

ACTIVITIES – tutaj, w podfolderze Open Rails umieszczamy pliki Timetable.
PATHS – zawiera pliki ścieżek ruchu .pat, po których poruszają się nasze pociągi.
SERVICES – zawiera pliki .srv przypisujące nasze pociągi do konkretnych ścieżek ruchu.
SHAPES – zawiera pliki kształtów .s wszystkich obiektów użytych w trasie.
SOUND – zawiera pliki dźwięków przypisanych tylko danej trasie.
TERRTEX – zawiera pliki graficzne .ace tekstur terenu.
TEXTURES – zawiera pliki graficzne tekstur obiektów użytych w trasie. Folder zawiera też podfoldery z teksturami obiektów przypisanymi dla różnych pór roku.
TILES – zawiera pliki opisujące ukształtowanie terenu.
TRAFFIC – folder przeznaczony dla plików .trf opisujących tabor w ruchu towarzyszącym. OpenRails, korzystający z Timetable nie wykorzystuje tych plików i folder z przeważnie jest pusty. Pliki te są wymagane, jeżeli trasa zawiera zadania w formacie .act umieszczone w folderze Activities.
WORLD – zawiera pliki .w zawierające wpisy obiektów ustawionych w trasie. Cała powierzchnia trasy jest podzielona na kwadraty o wymiarach 1024 x 1024 m, które pozwalają nam zlokalizować obiekty. Ponadto katalog trasy ROUTES zawiera pliki konfiguracyjne trasy z których najważniejsze są pliki .RDB, .TDB opisujące współrzędne torowisk, dróg oraz peronów i bocznic.

Pozostałe pliki konfigurują sygnalizację (sigcfg, sigscr), towarzyszący ruch samochodów (carspawn) oraz plik .TRK opisujący główne parametry trasy.

Pliki .srv wymagane są dla zadań w formacie .act. Przy korzystaniu z Timetable nie są potrzebne, a folder również na ogół jest pusty.

Folder TRAINSET

W katalogu tym oprócz folderów z taborem znajdują się foldery konfigurujące nasz tabor.

Folder common.cab – zawiera podfoldery z plikami kabin wszystkich lokomotyw i zespołów trakcyjnych.
Folder common.snd – zawiera podfoldery z plikami dźwięków poszczególnych wagonów i lokomotyw.
Folder common.inc – zawiera podfoldery z plikami konfigurującymi fizykę pojazdów, geometrię, parametry oświetlenia, standard buforów itd.

W oryginalnej konfiguracji symulatora oddzielnie występowały foldery common.wag oraz common.eng, w których osobno zamieszczono konfigurację fizyki lokomotyw i wagonów. Autorzy polskiego taboru zrezygnowali z takiego podziału i umieścili całą fizykę taboru w katalogu common.inc.

(opracowane z własnych doświadczeń przez Antoni Szumiński)